Privacyverklaring: Watersport Vereniging Nautica

Watersport Vereniging Nautica heeft een duidelijke privacyverklaring opgesteld die beschrijft welke persoonsgegevens worden verzameld, hoe deze worden gebruikt, met wie ze worden gedeeld en welke rechten de betrokkenen hebben met betrekking tot hun gegevens. Deze verklaring wordt gemakkelijk toegankelijk gemaakt op de website van de vereniging

 • Toestemming voor gegevensverwerking: 
  De vereniging verkrijgt expliciete toestemming van haar (kandidaat)leden voor het verzamelen en verwerken van hun persoonsgegevens voor specifieke doeleinden, zoals het beheren van lidmaatschappen, het organiseren van evenementen en het versturen van nieuwsbrieven.
 • Beveiliging van gegevens: 
  Watersport Vereniging Nautica implementeert passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens van haar leden te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, verlies of diefstal. Dit omvat het gebruik van beveiligde servers, het versleutelen van gevoelige informatie en het beperken van de toegang tot gegevens tot geautoriseerd personeel.
 • Rechten van betrokkenen respecteren: 
  De vereniging respecteert de rechten van haar leden met betrekking tot hun persoonsgegevens, zoals het recht op inzage, correctie, verwijdering en bezwaar tegen de verwerking. Leden kunnen deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met de vereniging via een aangewezen contactpersoon.
 • Bewaartermijn van gegevens: 
  Watersport Vereniging Nautica bewaart persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld en in overeenstemming met wettelijke vereisten. Niet langer nodige gegevens worden veilig verwijderd of geanonimiseerd.

AVG-naleving: Privacy en het gebruik van foto's door Watersport Vereniging Nautica

Als watersportvereniging hechten we veel waarde aan de bescherming van de privacy van onze leden, in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Een van de aspecten waar we bijzondere aandacht aan besteden, is het gebruik van foto's die tijdens verenigingsactiviteiten worden gemaakt.

Toestemming en Opt-out
Zowel leden als het bestuur van Watersport Vereniging Nautica maakt regelmatig foto's tijdens onze verenigingsactiviteiten. Deze foto's kunnen worden gebruikt voor promotionele doeleinden op onze sociale mediakanalen en in onze nieuwsbrieven. We begrijpen echter dat sommige leden mogelijk bezwaar hebben tegen het gebruik van hun afbeeldingen voor deze doeleinden.

Daarom bieden we alle leden de mogelijkheid om zich af te melden voor het gebruik van hun foto's. Als je niet wilt dat je afbeeldingen worden gebruikt op onze sociale mediakanalen of in onze nieuwsbrieven, kun je dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar secretariaat@wsv-nautica.nl met daarin je naam en de expliciete vermelding dat je niet wilt dat je afbeeldingen worden gebruikt voor promotionele doeleinden van de vereniging.

Respect voor privacy
Het bestuur van Watersport Vereniging Nautica respecteert de privacy van alle leden en zal ervoor zorgen dat de wensen van leden met betrekking tot het gebruik van hun foto's worden gerespecteerd. We benadrukken dat het delen van foto's op sociale media en in nieuwsbrieven gebeurt met het oog op het promoten van onze verenigingsactiviteiten en het betrekken van onze gemeenschap bij onze evenementen.

We moedigen leden aan om contact met ons op te nemen als ze vragen hebben over ons privacy beleid of als ze hun voorkeuren met betrekking tot het gebruik van foto's willen bespreken.

Delen van persoonsgegevens binnen de Vereniging

De Vereniging erkent dat het delen van persoonsgegevens binnen de Vereniging soms nodig kan zijn voor operationele en communicatiedoeleinden. In overeenstemming met de AVG en met inachtneming van de privacy rechten van de leden, kan de Vereniging bepaalde persoonsgegevens delen met andere leden, onder de volgende voorwaarden: 

 • Doel van het delen van persoonsgegevens: Het delen van persoonsgegevens binnen de Vereniging is bedoeld om communicatie en samenwerking tussen leden te faciliteren, zoals het organiseren van gezamenlijke watersportactiviteiten, het vormen van teams of het informeren over vereniging gerelateerde zaken.
 • Toestemming: Het delen van persoonsgegevens binnen de Vereniging vereist de uitdrukkelijke toestemming van de betreffende leden. Leden hebben het recht om hun toestemming op elk moment in te trekken.
 • Beperkte toegang: Persoonsgegevens worden alleen gedeeld met andere leden die een legitiem belang hebben bij de specifieke informatie, en alleen voor zover noodzakelijk voor het beoogde doel. De Vereniging zal passende maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat de toegang tot persoonsgegevens beperkt is tot geautoriseerde personen.
 • Vertrouwelijkheid en beveiliging: Leden die toegang hebben tot gedeelde persoonsgegevens zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van deze gegevens te waarborgen en passende beveiligingsmaatregelen te nemen om ongeoorloofde toegang, verlies of misbruik te voorkomen.
 • Beperking van het delen van gevoelige persoonsgegevens: Gevoelige persoonsgegevens, zoals medische informatie, worden alleen gedeeld binnen de Vereniging met de uitdrukkelijke toestemming van het betreffende lid en strikt beperkt tot leden die een direct belang hebben bij deze informatie.

Bij het aangaan van een (kandidaat)lidmaatschap erkent u dat u op de hoogte bent van het delen van persoonsgegevens binnen de Vereniging en stemt u ermee in dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de bovengenoemde voorwaarden kunnen worden gedeeld met andere leden.